လော်ဝေါ်သမိုင်းကြောင်းများ

လော်ဝေါ်လူမျိုးများ၏မူလအမည်အရင်းမှာ "လော်ဝေါ်" ဟူ၍ပင်ဖြစ်သည်။ "လော်"ဆိုသည်မှာ"မြောက်အရပ်"၊ "ဝေါ်"ဆိုသည်မှာ"ဧရာမအုပ်စု" ဟုအဓိပ္ပါယ်ရသည်။ သို့ဖြစ်ပါ၍အဓိပ္ပါယ်အပြည့်အစုံမှာ မြောက်ဘက်အရပ်မှဧရာမလူအုပ်ကြီးဟုအဓိပ္ပါယ်ရသည်။

လော်ဝေါ်လူမျိုးများလက်ရှိနေထိုင်လျှက်ရှိသောနေရာများမှာ - 

၁) ဆော့လော်

၂) ချီဖွေ

၃) ကန်ပိုင်တီ

၄) ပန်ဝါ

၅) ဝိုင်းမော်

၆) ဗန်းမော်

၇) ဆွမ်ဘရာဘွမ်

၈) မြစ်ကြီးနား

၉) ဖားကန့်

၁၀) ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်း

စသည့်နေရာများတွင်နေထိုင်လျက်ရှိကြပါသည်။

                                   လော်ဝေါ်မျိုးနွယ်စုတို့၏ မျိုးနွယ်စုစဉ်ဆက်နှင့် အိမ်ထောင်သမိုင်းမျိုးစုပုံပြဇယား

Share