Lhaovo Na Ji: Jo, Khyao

Lhaovo Taung Zo: Qe wa Kachin byu myu" qe ngaid: ra". A na" na: ru wa Taung Mang: we' Sae" Mang: Mae Laug Phyao: na mung ga tau mang: mae re jo, qo cao" yang: na ngaid,

1) So' Lo Vo Mang:

2) Sha Phaui Vo Mang

3) Kam Pai Ti

4) Pang: Va:

5) Vai" Mo

6) Ba Mo:

7) Sum Pra: Bum

8) Myit Kyi" Na

9) Pha" Kain

10) Se" Mang: ( Kut Hkai, Mo" Mig', La Shu)

Ana" Lhaovo Na Ji: Jo, Khyao re Myanmar khyo tung" phaug' to va"

qu" nug lao" ce mae nhai" wa.   

                             Lhaovo Qe Byu Xag' She' Gyo" Lo: Byu Jao Xag' Qug, Khyao We' Nhae Mang Qao:

To read full Click here>>>

Juyi byid:
  

 
Share

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.