Lhaovo Sam" Ve,

Sam" Ve, Go" Nhain" A Khyo/A Gin

-Lhaovo Vo Qe shid no poe mae Go" bain/ Zamgo" go" ako". Mao" (3) khye' re ci mung" go" ra". Ai mao" jham wa mao" toe:, bau yain, mao" kao: ga lhoe myang" sho' be, mung: go" nhain" a ko".

-Zam go"/ tang go" re wa pyo: khyo mae go" nhain" ge mung: Zang mao", Jhe' Cang", Kh-lhao Jham re be, ako".

-Ji: go" re wa yham sag' vao poe, pyo: poe , aung myaug' poe mae go" lo:

-Zam go" poe re phug' phyid' bain: mae ma" ho' zam go" ga mang we, sam zin da lhang go" lo ko" ga".

-A na" bain mae wa Sam" Ve, Zam ein: sam zin da lang Vai" Mo: Jhaung yham mae Lhao Tung" Sam" Ve, Jhaung hham khyo" au: she mung: zaui: so" na: va"

-Byu Caung: zin na re byu zo te: moe" qu: Lo: ru L.B.C 280 kyo" mae ngaid nae" ein: myid, tau" ra.

                                                                                            Khyae Dao

To read full Click here>>>

Juyi byid:
  

 
Share

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.