လော်ဝေါ်စာပေနှင့်ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုဗဟိုကော်မတီအဖွဲ့ဝင်များ

Lhaovo Tung" Ce' We' Sam" Ve, Komiti Au: She Qe (2015-2018)

1) Zug Shi: Zo: Leim" Zaung"        (Au: Jhaung)

2) Zug. Camloe Hhao" Ze               (B.th Au: Jhaung)

3) Ld. Voyo Khao Dau:                    (Mau" Sang)

4) Camloe Dau: Hhao"                   (B.th Mau" Sang)

5) Zug Bazham Hhao" Dai            (Yung" Qu" Gam)

Juyi byid:  

 
Share

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.