လော်ဝေါ်မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ

ဤဓါတ်ပုံအယ်ဘမ်သည် လော်ဝေါ်ရိုးရာဝတ်စုံများနှင့် ယဉ်ကျေးမှုသမိုင်းကြောင်း အထင်ကရနေရာများဖြစ်ပါသည်။ 

တစ်ပုံချင်းစီကြည့်လိိုပါက ပုံကို နှိပ်ပါ။

Lhaovo ladies with traditional dress
Lhaovo ladies with traditional dress
Lhaovo traditional dress 2
Lhaovo traditional dress 2
Lhaovo traditional dress 3
Lhaovo traditional dress 3
Lhaovo traditional dress 4
Lhaovo traditional dress 4
Tang Go (Lhaovo traditional dance)
Tang Go (Lhaovo traditional dance)
Go" Thao Thang" Yaug
Go" Thao Thang" Yaug
Share